Πολιτική απορρήτου και cookies

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η ETHNOFOODS IKE (εφεξής «Εταιρεία», «εμείς», «μας») είναι μια εισαγωγική εταιρεία που δημιουργήθηκε για να καλύπτει όλο το φάσμα υπηρεσιών στην αγορά τροφίμων, δραστηριοποιούμενη τόσο στην Ελλάδα όσο και τη διεθνή αγορά. 
Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («Δήλωση») παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα μέτρα που έχει λάβει για την προστασία και την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων αυτών. 
Η Δήλωση ισχύει, εάν λαμβάνετε υπηρεσίες από εμάς, συμμετέχετε στις εκδηλώσεις ή προωθητικές ενέργειές μας ή αλληλεπιδράτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μαζί μας, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Η Εταιρία σέβεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων σας και συμμορφώνεται με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για λόγους διαφάνειας. Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την πολιτική προστασίας των δεδομένων που ακολουθούμε:

1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία «ETHNOFOODS IKE» με τον διακριτικό τίτλο «EthnoFoods», με έδρα τον Δήμο Περιστερίου και γραφεία της εταιρείας στην οδό Ρόδου 65 (12133), αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ: 162442702000, αριθμό τηλεφώνου: 211-7504298, ηλεκτρονική διεύθυνση: info.ethnofoods@gmail.com.

Στοιχεία επικοινωνίας: Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα πολιτική απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εξής τρόπους:

2. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε;

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που επιτρέπει, είτε από μόνη είτε συνδυαστικά με άλλες, τη μοναδική ταυτοποίησή σας, κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για εσάς περιλαμβάνουν τα δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς στο πλαίσιο της συμβατικής μας σχέσης και ειδικότερα:

Η «EthnoFoods», ως υπεύθυνος επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

Κατάρτιση, σύναψη και διαχείριση συμβάσεων Κοινοποίηση σε εσάς πληροφοριών σχετικά με τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες Απάντηση στα αιτήματά σας για πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες Περιπτώσεις όπου υποχρεούμαστε νομικά να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Διαχείριση προωθητικών προγραμμάτων (π.χ. προγράμματα εκπτώσεων) Παραγγελία Παροχής των Υπηρεσιών μας Επικοινωνίες σχετικά με πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχουμε

3. Ποιές είναι οι αρχές και νομικές βάσεις της συλλογής και της επεξεργασίας;

Η Εταιρεία και το προσωπικό της εφαρμόζει όλες τις Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία). Η Εταιρεία προστατεύει και διασφαλίζει τα όλα Δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στην ελληνική νομοθεσία).

Οι νομικές βάσεις της συλλογής και επεξεργασίας είναι οι εξής :

Έννομου συμφέροντος όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Νομικής Υποχρέωσης για την συμμόρφωσή μας με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς Δικής σας συγκατάθεσης, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων σας για τα οποία σας ενημερώνουμε πιο κάτω. Δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα χωρίς την συγκατάθεση σας ή χωρίς να είστε πελάτες ή συνεργάτες μας ή χωρίς να έχετε δώσει οι ίδιοι στην Εταιρία τα δεδομένα σας.

4. Πώς και γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα για την εκτέλεση συναλλαγών μαζί σας, με τη συναίνεσή σας και την αποδοχή όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας μας, όπως ενδεικτικά:
Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε για τους σκοπούς επεξεργασίας πριν τη συλλογή των δεδομένων και όλα τα στοιχεία που συλλέγουμε διέπονται από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για την ορθή και ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών μας συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα, όπως όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση email). Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας με σκοπό να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Επίσης σας επισημαίνουμε ότι έχετε την ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που μας παρέχετε.

Παραδείγματα χρήσης ΔΠΧ που πραγματοποιείται από την Εταιρία είναι τα ακόλουθα:

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα σας στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και του έννομου συμφέροντος για την σύναψη σχετικής σύμβασης με τον εκάστοτε πελάτη ή συνεργάτη
Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα σας ως νομική μας υποχρέωση για λόγους πλήρωσης νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία
Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα σας ως νομική μας υποχρέωση για λόγους πλήρωσης νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη εργατική νομοθεσία

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα σας ως ζωτικό μας ενδιαφέρον για την ανάλυση της επιχειρηματικής μας απόδοσης Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα σας για τη διαχείριση παραπόνων σας Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα σας για την ενημέρωσή σας που απορρέουν από τη συμμετοχή σας σε προωθητικές μας ενέργειες

5. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε κατωτέρω με τα δικαιώματά σας και την σχετική επεξήγηση:

Δικαίωμα Πρόσβασης :

Μπορείτε να μας ζητήσετε να επιβεβαιώσετε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, να σας δώσουμε πρόσβαση σε όποια δεδομένα δεν έχετε στη διάθεσή σας, να σας παράσχουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ποια δεδομένα έχουμε, γιατί τα χρησιμοποιούμε, σε ποιον τα γνωστοποιούμε, εάν τα διαβιβάζουμε στο εξωτερικό και πώς τα προστατεύουμε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, ποια δικαιώματα έχετε, πώς μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία.

Δικαίωμα Διόρθωσης :

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή προσωπικά δεδομένα.

Δικαίωμα Διαγραφής:

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα: οποτεδήποτε όταν δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή αν έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία

Δικαίωμα Περιορισμού επεξεργασίας :

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε (δηλ. να διατηρήσουμε αλλά να μη χρησιμοποιήσουμε) τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν: η ακρίβειά τους αμφισβητείται, ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους ή η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν ή δεν είναι πλέον απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά εξακολουθούμε να τα χρειαζόμαστε για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή υπάρχει άλλος νόμιμος σκοπός επεξεργασίας ή άλλη νομική βάση.

Δικαίωμα Φορητότητας:

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, ή στην εκτέλεση σύμβασης και γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα, μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να παράσχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως, σε μορφή μηχανικής ανάγνωσης ή μπορείτε να ζητήσετε να μεταφερθούν απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα Εναντίωσης:

Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία έχει ως νομική βάση το έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.
Εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποδείξει ότι έχει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερτερούν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου.

Δικαίωμα άρσης συγκατάθεσης:

Δικαιούστε να άρετε την συγκατάθεσή σας, όπου προβλέπεται ως βάση της επεξεργασίας η λήψη της συγκατάθεσης. Η άρση γίνεται για το μέλλον.

Καταγγελία σε Εποπτική αρχή:

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική Εποπτική Αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αφού πρώτα επικοινωνήσετε μαζί μας για την εξεύρεση λύσης στο οποιοδήποτε πρόβλημά σας. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr), Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +302106475600, +302106475628, contact@dpa.gr

6. Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας- Διαβίβαση δεδομένων

Δεν εμπορευόμαστε και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο στο πλαίσιο των όσων ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου καθώς και στο πλαίσιο των απαιτήσεων του νόμου. Συγκεκριμένα, προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενεργούν κατ’ εντολή μας (ως εκτελούντες την επεξεργασία) με σκοπό την παροχή βέλτιστης υπηρεσίας προς εσάς (όπως εξωτερικούς συνεργάτες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και μάρκετινγκ, επιχειρήσεις παροχής λογιστικών, συμβουλευτικών ή και ελεγκτικών υπηρεσιών κτλ.). Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία μας παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, και λαμβάνει από τους συνεργάτες στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας όλες τις αναγκαίες εξασφαλίσεις (Data Privacy Assignment), προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

7. Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα σας;

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία διενεργείται με βάση την εκτέλεση σύμβασης, ή/και τη λήψη μέτρων με σκοπό την κατάρτιση σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από τη διέπουσα τη σύμβαση πρόβλεψη. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρούνται ακόμα και για όσο χρονικό διάστημα προσδιορίζεται από λοιπές φορολογικές ή ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μας και στο μέτρο που η διάθεση των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση από μέρους σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

8. Πώς χρησιμοποιούμε τα “cookies”

Χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας για να είναι λειτουργική ή πιο αποδοτική στη λειτουργία της, για τη βελτίωση της πλοήγησής σας, για να σας παρέχουμε τις πλήρεις δυνατότητες της ιστοσελίδας και για να διασφαλίσουμε την ορθή εμφάνιση του περιεχομένου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, στο κινητό τηλέφωνο ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τα cookies που τοποθετούνται από τον κάτοχο της ψηφιακής πλατφόρμας ονομάζονται «first party cookies». Τα cookies που τοποθετούνται από άλλους ονομάζονται «third party cookies». Τα cookies τρίτου μέρους επιτρέπουν την παροχή δυνατοτήτων ή λειτουργιών τρίτου μέρους (όπως αναλυτικά στοιχεία, κτλ) στην ψηφιακή πλατφόρμα ή μέσω αυτής. Τα μέρη που τοποθετούν τα third party cookies μπορούν να αναγνωρίσουν τη συσκευή σας τόσο όταν επισκέπτεται την ψηφιακή μας πλατφόρμα όσο και όταν επισκέπτεται ορισμένες άλλες ψηφιακές πλατφόρμες. Η Εταιρία χρησιμοποιεί αποκλειστικά cookies που είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της Ιστοσελίδας. Τα cookies εγκαθίστανται μόνο εφόσον αποδεχθείτε την εγκατάστασή τους κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Με την αποδοχή των cookies κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας, δηλώνετε ρητώς ότι έχετε αναγνώσει και κατανοήσει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους που αφορούν στην εγκατάσταση, τη λειτουργία και το σκοπό που εξυπηρετούν τα cookies και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους. Εναλλακτικά, μπορείτε να μην αποδεχτείτε τα cookies. Στην περίπτωση αυτή θα εγκατασταθούν μόνον όσα cookies είναι απολύτως τεχνικά και λειτουργικά απαραίτητα. Έχετε επίσης την δυνατότητα να διαχειριστείτε τη χρήση και την εγκατάσταση των cookies οποτεδήποτε και να επιλέξετε ποια κατηγορία cookies εξ αυτών επιθυμείτε να αποδεχθείτε και ποιες όχι (ή να ζητήσετε να μην εγκατασταθούν όσα cookies δεν είναι απολύτως τεχνικά απαραίτητα).

Συγκεκριμένα, τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα είναι τα ακόλουθα:

9. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων σας;

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα στοιχεία που υποβάλλετε στην Εταιρεία διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας που τελεί υπό τον έλεγχό της αντίστοιχα και μόνο κατ’ εντολή της και από τους αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Εταιρεία επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η Εταιρεία μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από την Εταιρία ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων.

10. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική, για παράδειγμα για να συμμορφωθούμε με τις νέες απαιτήσεις που επιβάλλουν ισχύοντες νόμοι, οδηγίες, ή τεχνικές απαιτήσεις ή σε περίπτωση αναθεώρησης διαδικασιών ή πρακτικών μας. Θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε αναθεώρηση στην Πολιτική Απορρήτου μας με δημοσίευση της στην ιστοσελίδα www.salysol.gr και στο www.ethnofoods.gr.  Επίσης, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα σελίδα. Μην ξεχάσεις να βάλεις τα πιστοποιητικά που σου έχω στείλει τις φωτό τους σε καλύτερη ανάλυση σε κάποιο σημείο κάτω κάτω…